ANBI & organisatie

Giften aan Tg. Winterberg zijn fiscaal aftrekbaar

Stichting Tg. Winterberg heeft een ANBI-status.

Dat staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling'. De ANBI-status geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor donateurs/erflaters. Onze stichting bezit een beschikking van de belastingdienst die bevestigt dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van het fonds een algemeen belang dienen. Giften aan Tg. Winterberg zijn fiscaal aftrekbaar. Over schenkingen of nalatenschappen hoeft Tg. Winterberg geen schenkings-/successierecht te betalen. Meer informatie over de ANBI-status als ook rekenvoorbeelden kunt u vinden op de website van de belastingdienst.

Doelstelling van de stichting
Beoefening van podiumkunst
Het bevorderen van kunst en cultuur met behulp van poppen, beelden, objecten en acteurs.

Profiel Tg. Winterberg
Tg. Winterberg is een gelauwerd eigenzinnig theatergezelschap dat aanstekelijk beeldend theater maakt met poppen, objecten, installaties, video, animatie, muziek en spel. Onze visueel-poëtische voorstellingen zitten vol humor en relativering, terwijl de universele thematiek aansluit bij de belevingswereld van jong en oud. Wij dompelen het publiek onder in een nieuw universum, waarin de beslommeringen van het dagelijks leven heel even ver weg zijn.

Elke voorstelling is een fantasierijke metafoor voor herkenbare maatschappelijke posities en alledaagse persoonlijke situaties waartoe de toeschouwer zich genoeglijk kan verhouden. We doorbreken de vierde wand en doen een direct appel op het publiek om mee te denken en te reageren of zelfs te participeren. Het publiek is getuige van het maakproces in ons dynamische ‘live atelier’, waarin het verhaal op het toneel tot uitdrukking komt. 
Tg. Winterberg biedt een eerste theaterervaring aan de allerkleinsten, maar fascineert ook een volwassen publiek.
Marlyn Coetsier is het kloppende hart van Tg. Winterberg. Zij is beeldende maker, actrice en poppenspeelster en artistiek eindverantwoordelijk voor alles wat het gezelschap maakt.

Hoofdlijnen beleidsplan 2024- 2028 
Tg. Winterberg wil de komende jaren vier nieuwe voorstellingen maken en daarnaast hernemen we succesvolle producties. Tg. Winterberg wil het (beeldend) theaterlandschap in Nederland verrijken en onderscheiden op basis van vier speerpunten: techniek, ambacht, talentontwikkeling en toegankelijkheid/inclusie. De rode draad blijft dat iedereen zich kan herkennen in de archetypische karakters die we op het toneel tot leven brengen. We nemen onze toeschouwers serieus, prikkelen hun fantasie, verwonderen en dagen hen uit. Onze acteurs blinken uit in improvisatie en flexibiliteit. Daarbij koppelen we doorgewinterd vakmanschap en alert spel aan een veelheid van vormen en technieken.  Artistiek Leider Marlyn Coetsier gaat dit kunstenplan stappen zetten in de overdracht van haar ambacht. Daarnaast zal Tg. Winterberg atelierweken organiseren voor talentvolle jonge makers en spelers. 

Tg. Winterberg is gevestigd in Zaanstad, in broedplaats De Hellema, een bedrijfsverzamelplaats voor creatievelingen te Zaandam. De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in het vinden van vaste grond in de Zaanstreek. Dit is niet onopgemerkt gebleven. In 2023 ontving TGW een eenjarige subsidie en voor 2024-2027 via de regeling kleine culture instelling jaarlijks. Onze jeugdvoorstellingen gaan altijd in première in het Zaantheater. De komende jaren ontwikkelen we speciaal voor Zaanstad twee projecten.

Met onze voorstellingen enthousiasmeren we een publiek van jonge kinderen en volwassenen voor het genre van beeldend theater. Wij beogen met onze voorstellingen ook de creativiteit te stimuleren bij jong en oud. Beeldend theater verbindt mensen omdat de kracht van het beeld alles overstijgend is, met een kinderlijke ontwapening tot gevolg, ongeacht je leeftijd.

Stichting Tg. Winterberg
Post Adres:            Stationsstraat 55, 1541 LG Koog a/d Zaan
Statutaire naam:    Stichting Tg. Winterberg
Statutaire zetel:      Amsterdam
KVK-nummer          73353590
RSIN:                       859480215
De rechtsvorm van de organisatie is een stichting en is op 14-12-2018 opgericht.

 

Tg. Winterberg bestaat sinds 2003 en is sinds 2018 een stichting.
Zij ontvangt sinds 2021 meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten en voor 2024-2027 via de regeling kleine culture instelling subsidie van de Gemeente Zaanstad.

Bestuurssamenstelling

Sinds 2019 produceert Tg. Winterberg haar voorstellingen vanuit een gelijknamige stichting, met een driekoppig, complementair bestuur. Voorzitter is Martine van Ditzhuyzen zij heeft gewerkt als dramaturg in het beeldend theater en was hoofdredacteur bij WP poppenspeler (verenigingsblad van NVP/Unima). Secretaris is Kim Muller, zij was programmeur en marketeer bij Het Zaantheater en heeft sinds kort een baan als Hoofd Publiek bij het Rijksmuseum. Penningmeester Petra Poll werkt al jaren als financieel administrateur in de culturele sector en is momenteel als controller verbonden aan de Schuur in Haarlem. 

De directie valt ruim binnen de WNT-norm. De stichting is bekend met de aanbevelingen geformuleerd in de Code Cultural Gorvenance (kort samengevat: goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording) en handelt hiernaar. Het bestuur en de organisatie volgen het zogeheten ‘bestuur + directie-model’, waarin het bestuur optreedt als een toezichthouder. De voorbereiding van en de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid is gedelegeerd aan de organisatie. De werving en selectie van bestuursleden vindt plaats aan de hand van een vooraf opgestelde profielschets. Hierbij houdt het bestuur rekening met een evenwichtige samenstelling van het bestuur. Leden worden benoemd voor een termijn van 4 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 1 termijn. De aftredingstermijnen voor de afzonderlijke bestuursleden zijn bekend. Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. In één van deze bestuursvergaderingen wordt het jaarverslag en de jaarrekening goedgekeurd. Eenmaal per jaar agendeert het bestuur een zelfevaluatie. Iedere vergadering wordt met de directie de gang van zaken binnen de instelling, zowel artistiek als zakelijk, besproken. Ook worden er ieder jaar functioneringsgesprekken gevoerd met de directieleden. 

De dagelijkse leiding wordt gevoerd door de artistiek leider Marlyn Coetsier en de zakelijk leider Maarten Duinker. Per project wordt een team van vormgevers regisseurs acteurs samengesteld. 

 

Beloningsbeleid
Bestuur: ontvangt geen vergoeding of vakantiegeld.
Directie: het bestuur stelt het contract op met de directieleden. 

Personeel: de directie stelt de opdrachtovereenkomsten op met het freelance personeel.  Voor al onze financiële afspraken is de Cao Toneel en Dans het uitgangspunt. Mensen met dezelfde ervaringsduur verdienen hetzelfde voor gelijk werk. We gaan op zorgvuldige wijze om met representatie en vermelding. Daarover maken wij afspraken met alle betrokkenen. Wij zien toe op eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht.

Tg. Winterberg onderschrijft de volgende codes:

 

DIVERSITEIT EN INCLUSIE

Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie, die ons aan het denken zet over onze
eigen rol en ons eigen perspectief. Wij willen met onze voorstellingen een divers publiek
bereiken (waaronder doven en slechthorenden). Een publiek dat zich kan herkennen in de
thematiek van voorstellingen, alsmede in de spelers en poppenkarakters op de vloer, maar
ook in de organisatie van het gezelschap. We willen de tijd nemen om dat op een goede en
oprechte manier te doen. We zijn voortdurend met elkaar in gesprek in onze zoektocht naar
hoe, wat en wanneer.

Programma /producties
Wij zijn ons bewust dat de verhalen die wij vertellen ontstaan vanuit ons eigen perspectief.
De thema’s die wij aansnijden zijn universeel. We werken aan representatie bij de poppen
zonder in stereotyperingen te vervallen.

Partners
Bij ons personeel en partners zien wij steeds meer mensen met een migratieachtergrond. Ook het
belangrijke gesprek met partners over diversiteit en inclusie wordt steeds vaker gevoerd.

Publiek
Bij schoolvoorstellingen ontmoeten wij een zeer divers publiek. Bij vrije voorstellingen is datminder het geval - denken wij. Wij beschikken niet over gegevens van het publiek dat onze voorstellingen bezoekt. Wij organiseren sinds 2022 jaarlijks een voorstelling voor Zaanse minima in de theaterzaal van het Motorblok in Zaandam. De mensen nodigen wij uit via de voedselbank, de weggeefwinkel en via sociale media. Bij deze voorstelling ontmoeten wij een nieuw en zeer divers publiek.

Duurzaamheid
Op weg naar duurzame inzetbaarheid zorgen wij voor een in alle opzichten veilige omgeving. Werknemers krijgen ruimte en vertrouwen om het werk naar eigen kunnen in te vullen. Vertrouwen. Wij werken met de gedragscode opgesteld door het NAPK. We gaan op zorgvuldige wijze om met representatie en vermelding. Daarover maken wij afspraken met alle betrokkenen. Wij zien toe op eigenaarschap, bronvermelding en rechtenafdracht.

GROENER PRODUCEREN
Groener produceren vraagt om bewustwording bij alle betrokkenen. We moeten als gezelschap de tijd nemen om productieprocessen te veranderen. TGW wil haar ecologische voetafdruk verkleinen. We hebben op dit gebied al een aantal stappen genomen. De cast reist zo veel mogelijk met openbaar vervoer. Omdat we ook vaak op plekken spelen die moeilijk bereikbaar zijn met het OV, carpoolen cast en crew vaak. We gaan heel bewust om met onze materialen voor decor. We hergebruiken waar mogelijk en geven spullen een tweede leven door ze bijvoorbeeld in bruikleen te geven. We hebben nog meer wensen op het vlak van duurzaamheid. Zo reizen we met een relatiefschone gehuurde dieselbus, maar zouden we in de toekomst graag elektrisch rijden. Of anders op biobrandstof. We houden alle ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. 
Tg. Winterberg onderschrijft het TE ZIJN OF NIET TE ZIJN (TZOFTZ) statement.

Alles naar de Hemel